Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

"A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa:
Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody ,
chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem.
A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata"    cytat z Ewangelii Mateusza rozdział 28 werset 18-20

Pan Jezus Chrystus podkreśla w powyższych słowach 3 obietnice:

  • to On faktycznie sprawuje władzę i ma moc zarówno na ziemi jak i w niebie, co oznacza, że kontroluje On życie człowieka, narodów i bieg historii
  • stajemy się uczniami Chrystusa przez zwiastowanie i nauczanie prawd Pisma Świętego w Jego autorytecie
  • Pan Jezus jest zawsze ze swoimi uczniami bez względu na okoliczności i czas, ten kto przychodzi do Jezusa nigdy nie zostanie odrzucony (porównaj z Ewangelią Jana rozdział 6 werset 37 oraz rozdział 10 werset 27 i 28).

Polska Chrześcijańska Służba wierzy w prawdy zawarte w poniższych fragmentach Pisma Świętego:

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni

cytat z Dziejów Apostolskich rozdział 4 werset 12

Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego cytat z I Listu do Koryntian rozdział 2 werset 2

Albowiem nie samych siebie głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa cytat z II Listu do Koryntian rozdział 4 werset 5

Uznając autorytet Pisma Św. PChS zgadza się z tym, że

  • Zbawienie jest uwolnieniem od panowania grzechu, odkupieniem przez krew Baranka Bożego, którego zastępcza śmierć jako ofiary za grzech jest wystarczająca i niepowtarzalna.
  • Zbawienie przychodzi jako niezasłużona łaska do grzesznika, którego ogarnia miłość Chrystusa, przez co uświadamia sobie swoją niegodność, grzeszność oraz świętość Boga.
  • Pełne dzieło odkupienia człowieka przez Chrystusa zawiera przebaczenie grzechów (w tym poczucie winy za grzech), odrodzenie, uświęcenie, zmartwychwstanie i chwałę wszystkich prawdziwie wierzących.
  • Słowa pieśni niewidomej wierzącej Fanny Crosby „Błogosławiona pewność, że Jezus jest mój” są na ustach tych, którzy doświadczyli Jego słodkiej miłości i podążają przez życie w przyjaźni z najlepszym Przyjacielem Chrystusem Jezusem.

"Blessed assurance, Jesus is mine - Błogosławiona pewność, Jesus jest mój

Oh, what a fortaste of glory divine - O, to przedsmak chwały Bożej

Heir of salvation, purchase of God - Dziedzictwo zbawienia, nabyty przez Boga

Born of His Spirit, washed in His blood' - Zrodzony przez Ducha, obmyty w Jego krwi (...)

Praising the Father in Heaven - Wysławiam Ojca w Niebie

Whose Son died for me - Którego Syn umarł za mnie

Praising my Savior all the day long, oh - Wysławiam mojego Zbawcę przez cały dzień, o ...