Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Współczucie i pomoc humanitarna dla narodu ukraińskiego, przywódcy polityczni prześcigają się w przemowach, sankcjach, żeby uderzyć w tego złego. Papież powierza Rosję i Ukrainę Najświętszemu Sercu Maryi. Zachodni politycy wiedzą od ponad roku, że Rosja uderzy na Ukrainę, Francja kilka miesięcy temu chcę objąć Polskę tarczą antyrakietową, na co polscy politycy odrzucają ofertę ze zdziwieniem. Prezydenci Francji, Niemiec i innych krajów wielokrotnie spotykają się z przywódcą Rosji. Prawdziwa polityka nie dzieje się we fleszu kamer, ale w zaciszu gabinetów. Widzimy dzisiaj ciąg wydarzeń, których nie rozumiemy i oceniamy impulsywnie - emocjonalnie. Główni aktorzy dopiero wychodzą na scenę - zanosi się na długą wojnę zanim dojdzie do przegrupowania sił.  Właśnie wchodzimy w nowy okres przegrupowań sił na świecie - faza wojen rozpoczęła się ... Wbrew pozorom naszą uwagą powinna przykuć Palestyna - Ziemia Obiecana Żydów. To tutaj będą toczyć się zaciekłe walki. Ukraina to tylko początek. Przedstawiam poniżej to co zostało już spisane przed wiekami - zamysł Boga. Możemy poznać zarys tych działań, ale przesłanie do Ciebie jest jedno: przygotuj się na spotkanie z Bogiem. Publikacja:26-03-2022

 * * *

Publikacja:26-03-2022

Czy w Polsce znają zamysł Boga? Czy wierzący badają Pismo, czy Duch Boży daje im objawienie, by prowadzić w mądrości i roztropności dzieci Boże?

Ta mądrość nie jest w przepowiedniach fatimskich ani innych objawieniach pozabiblijnych, ale w samej Biblii. Czy wierzący czytają w necie przepowiednie pana Jackowskiego, Nostradamusa lub innych w celu poznania przyszłości?

Bądźmy jak wierzący w Berei, "którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają" (DzAp 17,11) Skoro jesteśmy dziećmi Bożymi, królewskim kapłaństwem, królami zbadajmy co Biblia mówi o obecnych wydarzeniach. Jeśli zrozumiemy co dzieje się wokoło nas, właściwie przygotujemy się na spotkanie z Bogiem (Amosa 4,12)

"Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą królów rzecz zbadać" Przyp Sal 25,2

 

Kryzys gospodarczy na skutek paraliżującej pandemii miał efekt mrożący na finanse krajów na całym świecie. Destablizacja jest szansą na nowy porządek świata. Wskutek destabilizacji dochodzi do konfliktów - silniejszy ma prawo do większej części tortu. Stąd bogatsi jeszcze bardziej bogacą się,  biedniejsi są bardziej biedni, są problemy z żywnością, na horyzoncie bankructwa małych przedsiębiorstw ... Wywołany kryzys destabilizuje - ogranicza rynki zbytu, duża konkurencyjność i zerwane łańcuchy dostaw prowadzą do patologii - do nierówności i niedostatku. Chcemy wierzyć w równość, sprawiedliwość, prawość, pokój, bezpieczeństwo. Problem w tym, że ta ziemia nie jest Niebem. Owszem Duch Św. odnowi tę ziemię działając w sercach jednostek, które prowadzi do duchowych narodzin i zmiany naszego życia. Królestwo Boże zaczyna się wewnątrz nowonarodzonego człowieka. Doświadcza odtąd pokoju, miłości i radości w Duchu Św. (Rz 14,17)

Tu nie ma wzmianki o światowym pokoju wszystkich narodów, całego świata. Największe i znane nam Kościoły nie będą miały swojej loży w Królestwie Bożym. Dlatego tak bardzo zależy im na stworzeniu własnego światowego królestwa pod auspicjami jedynego zastępcy Syna Bożego na ziemi.

Ale paszportem do Nieba - Królestwa Bożego jest wiara w Jezusa, która jest darem Bożym, który otrzymujemy tylko przez Ducha Św. Udział drugiego człowieka lub religijnych praktyk i aktywności w dziele odrodzenia człowieka (Tytusa 3,5) jest żadna - zerowa.

Jedyną radą jaką mam dla Ciebie jest zapisana w Ks. Izajasza 45,22-24

"Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język,
Mówiąc: Jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na niego gniewali"
 

Wstęp:

1. Wiemy co nastąpi - badaj Pisma - wyciągaj wnioski i uwierz w Boga - "dzisiaj Ty - przyjmij Jego Słowo zacznij żyć na nowo":

W 1968 r. generał Moshe Dayan powiedział: "Następna wojna nie będzie z Arabami, ale z Rosją"

Od lat budowane sojusze ujawnią się teraz kto z kim trzyma. Królestwo Północy z Królestwem Południa itd.

Skąd taka pewność?

W 650 roku przed Chrystusem prorok Ezechiel pod natchnieniem Ducha Św. zapisał takie słowa:

"I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko. Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu." Ezech 38,15n

Pamiętajmy, że centralnym miejscem na globie jest ziemia obiecana dana narodowi wybranemu. Nie są to Amerykanie, Anglicy, Europejczycy, ale naród żydowski. Dlaczego? Bo tak Bóg zdecydował. Tak jak czytamy w ponad 300 proroctwach w Starym Testamencie dotyczących przyjścia Mesjasza aż dziw bierze, ze gdy przyszedł Mesjasz "swoi Go nie poznali i nie przyjęli" (Jn 1,11).

Podobnie będzie z drugim przyjściem Chrystusa. Jest wiele proroctw, która zapowiadają wydarzenia poprzedzające Jego drugie przyjście. Nie ignoruj tego. Bądź mądrzejszy od ówczesnych żyjących w czasach narodzin Jezusa Chrystusa - Jego pierwszym przyjściu !

Cały zgiełk wojenny, kryzys gospodarczy, polityczny to przedsmak tego co ma się wydarzyć.

W rozdziale 38 ks. Ezechiela są wspomniane różne narody, które etnografowie łatwo rozszyfrowali:

> Kusz = Sudan Północny, Egipt
> Gomer = Ukraina
> Magog = Kazachhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Armenia i Azerbejdżan
> Persia = Iran
> Put = Libia
> Rosz, Gog = Rosja
> Togarmah i Tubal = Turcja i Syria

W Biblii występują 3 proroctwa dotyczącej połnocnej siły politycznej (oprócz innych Królestw: Południa, Wschodu i czwartego królestwa bez nazwy powiązanego z Rzymem):

a) Ezech rozdział 38 i 39

b) Dan 11,40-45

A w czasach ostatecznych zetrze się z nim król południa. Lecz król północy uderzy na niego z wozami, jeźdźcami i z wielu okrętami; wtargnie do krajów i zaleje je jak powódź. Wtargnie i do prześlicznej ziemi, a wtedy padną dziesiątki tysięcy; lecz rąk jego ujdą: Edom i Moab, i główna część Amonitów. A gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje.Opanuje on skarby złota i srebra i wszystkie klejnoty egipskie. Libijczycy i Kuszyci pójdą w jego orszaku. Wtem przestraszą go wieści ze wschodu i północy, dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. I rozbije wspaniałe swoje namioty między morzem i prześliczną świętą górą. Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże.
 

Kolejnymi antybohaterami będzie Egipt i pozostałe kraje Afryki oraz Królestwo Wschodu - Chiny oraz IV królestwo wywodzące się z Europy.

Król Południa - Egipt zdecyduje się na inwazję na Izrael z południa, natomiast z północy nastąpi inwazja ze strony Rosji.

Jednak ta inwazja spotka się z dotkliwą klęską, gdy nastąpi dzień Pana czyli II przyjście Chrystusa: "Gdyż bliski jest dzień, bliski jest dzień Pana, będzie to dzień ponury dla narodów. (4) Miecz spadnie na Egipt; Etiopię ogarnie drżenie, gdy w Egipcie będą padać pobici, gdy zabiorą jego dostatki i będą naruszone jego posady. (5) Etiopia, Putejczycy i Ludyci, i Arabowie, i Libijczycy, i wraz z nimi mieszkańcy ziem sprzymierzonych padną od miecza. (6) Tak mówi Pan: Padną podpory Egiptu i runie jego dumna potęga; od Migdolu do Syeny padną w nim od miecza - mówi Wszechmocny Pan" Ezech 30,4-6

Prorok Izajasz zapowiedział straszny sąd na Egiptem " I wydam Egipt w moc srogiego pana, i król potężny będzie nad nimi panował, mówi Wszechmocny, Pan Zastępów. (5) I wyciekną wody Nilu, a Rzeka do cna wyschnie. (6) I będą cuchnąć kanały, spłycieją i wyschną rzeki Egiptu, trzcina i sitowie zwiędną" Iz 19,4-6

Warto zauważyć, że nad Egiptem ktoś będzie panował - srogi pan (w.4) co odnosi się do Antychrysta z Rzymu, który obejmie swoim panowaniem Egipt po zniszczeniu Rosji.

Co ciekawe Bóg wyratuje Egipt, ale to będzie pod koniec dni ostatnich "I będzie znakiem i świadkiem Pana Zastępów w ziemi egipskiej, gdy będą wołać do Pana z powodu gnębicieli, wtedy pośle im wybawiciela; on ujmie się za nimi i wyratuje ich. (21) Wtedy objawi się Pan Egiptowi i Egipcjanie poznają w owym dniu Pana, i będą przynosić ofiary krwawe i ofiary z pokarmów, i będą składać Panu śluby i spełniać je. (22) A gdy Pan będzie smagał Egipt, smagał i leczył, wtedy nawrócą się do Pana, a On da im się ubłagać i uleczy ich." Iz 19,20-22

Demonstracja potęgi miłości Bożej obejmie Egipacjan, którzy poznają i uwierzą w Chrystusa - obiecanego Mesjasza.

 

c) Joela 2,20

"I oddalę od was wroga z północy, i zapędzę go do kraju suchego i pustego; jego przednią straż do Morza Wschodniego, jego tylną straż do Morza Zachodniego. I rozejdzie się po nim smród i zaduch, ponieważ butnie postępował."

***

Jeśli znamy powyższe fragmenty łatwiej jest dopasować proroctwa do czasów historii. Widoczne bowiem będą sojusze pomiędzy powyższymi narodami.

2. Skąd mam wiedzieć czy to te czasy, a nie które były

a) Egzegeza rozdziału 38 Ks. Ezechiela:

"Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie." Ezech 38,6

W latach ostatecznych czyli przed wydarzeniami zapisanymi w wersecie 16 czyli przed drugim przyjściem Chrystusa kiedy przyjdzie jako panujący Mesjasz w celu ustanowienia obiecanego Królestwa.

Po drugie warto przyjrzeć się ciągowi chronologicznemu wydarzeń:

[  ] Ks. Ezechiela rozdział 37 i 38 wspomina o ostatecznej odbudowie Żydów w Ziemi Obiecanej - już nie będą dłuzej rozproszeni. Wyklucza się powrót Zydów z niewoli babilońskiej, ponieważ to rozproszenie nie było całkowite i dotyczyło tylko Babilonu, a nie całego świata. Kolejnym argumentem jest fakt, że odbudowa jest tuż przed okresem ucisku. W tym czasie będzie wielkie duchowe przebudzenie wśród Żydów, a powrót Mesjasza Jezusa jest konieczny w celu uratowania ich przed wrogami.

Ezechiel w rozdz. 36,8 określa to jako nie tylko duchowe odnowienie, ale i fizyczne: "Lecz wy, góry izraelskie, wypuścicie swoje gałązki i przyniesiecie owoc swojemu ludowi izraelskiemu, gdy wkrótce powróci" oraz w w.24 "I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi".

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ najbardziej znany Kościół rości sobie prawo to tego dziedzictwa ! Odwodzi od prawdy i marginalizuje rolę narodu wybranego w czasach ostatecznych.

To nie tylko fizyczna odbudowa, ale i duchowe przebudzenie Żydów.

"I pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je". Ezech 36,36
 

Podsumowując fizyczna odbudowa Żydów jako narodu nastąpiła w 1948 r., a teraz jesteśmy przed czasem ich duchowego przebudzenia. Dlatego Ezechiel posłużył się wizją o zeschłych kościach "I rzekł do mnie: Synu człowieczy, te kości - to cały dom izraelski. Oto mówią oni: Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy" Ezech 37,11 Ale te kości wpierw się łączą - fizycznie "I spojrzałem: a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało; i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było". w.8 co można jednoznacznie zrozumieć, że zostało ustanowieione państwo Izrael, które jeszcz nie doświadczyło duchowego przebudzenia.

Te dwa fakty dotyczące Żydów są początkiem odwiecznego królestwa jakie Mesjasz im obiecał "I zawrę z nimi przymierze pokoju, będzie to przymierze wieczne z nimi. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki." Ezech 27,26

[  ] Teraz przejdźmy do Ks Ezech 38 i 39 - wydarzenia tam zawarte dotyczą czasu pomiędzy fizyczną a duchową odbudową Izraela ! To czas inwazji Królestwa Północy na Izrael. (Ezech 38,8 i 16)

Wskutek ucisku wojny Żydzi przyjdą po poznania i wiary w prawdziwego Mesjasza Jezusa Chrystusa

"Spuszczę ogień na Magog i na mieszkańców wysp żyjących bezpiecznie i poznają, że Ja jestem Pan.I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu.Oto nadchodzi to i spełnia się - mówi Wszechmocny Pan; jest to ten dzień, o którym mówiłem." Ezech 39,6-8)

Prorok Zachariasz przedstawił to jeszcze inaczej: "Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleję ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym" Zach 12,10

Jaki to przywilej dla nie-Żydów, dla nas, że ten sam Duch Św. działa w ciele Kościoła uniwersalnego (czytaj niewidzialnego) poprzez przekazanie kluczy poznania - to jest Ewangelii. Ten sam Duch św. używając Słowa Ewangelii narodził nas na nowo oraz przyniósł i przynosi to samo duchowe życie, wprowadza we wszelką prawdę i w Duchu Św. możemy uwielbić Jedynego Mesjasza, które jest w pełni zaakceptowany przez Boga Ojca.

W Ks. Ezechiela rozdziały 40 do 48 opisuje szczegóły nowego uwielbienia Mesjasza kiedy będzie panował w swoim Królestwie.

Podsumowując obecnie żyjemy pomiędzy fizyczną a duchową odbudową Izraela. Jak wiemy od wielu stuleci Izrael nie istniał jako państwo. Żydzi zostali wygnani ze swojej ziemi przeszło 2000 lat temu. To historyczna chwila, kiedy w 1948 r. powstało państwo Izrael. To też początek czasów ostatecznych ... Czeka nas przegrupowanie politycznych sił - uformowanie królestw północy, południa itd.

3. Kto jest tym Królestwem Połnocnym? Skąd mam pewność, że jest nim Rosja?

"Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu (słowo Rosz oznacza tez główny) w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu" Ezech 38,2

Podłoże etniczne w Mesech i Rosz. Gog określa symbolicznie lidera królestwa północy, natomiast "w kraju Magog" określa ich ziemię. Kim był książę Rosz - to  potomek Noego poprzez syna Jafeta

"Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie.Synami Jafeta są: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras" Gen 10,1-2

Magog jest drugim synem, Tubal piątym, a Mesech szóstym.

To ciekawe, ale Magog, Mesech (Rosz) i Tubal na przestrzeni wieków oznaczają ten sam naród. Są to inaczej plemiona Magoga.

Filozof Herodotus w V wieku przed Chrystusem wspominał o Mesech i Tubal i dowodził, że plemiona te pochodzą z Samarytan i Muskowitów (stara nazwa określająca mieszkańców tereny Moskwy) zamieszkujących połnocną część Azji Mniejszej.

Historyk Józef Flawiusz żyjący w I wieku n.e. twierdził, że Grecy uważali plemię Magoga za Scytów oraz ich teren zamieszkiwania jest w okolicach Kaukazu.

Pisasz Pliniusz z kolei uważał, że Hierapolis zostało zajęte przez Scytów, których nazwał Magog.

Bez żadnych wątpliwości barbarzyńskie plemiona Scytów zamieszkują obecne tereny Rosji.

 Dr Genesius uważa, że Rosz oznacza plemię zamieszkujące niedaleko rzeki Wołgi i wywodzi od tego słowa Ruś i Rosję.

Co Bóg mówi o Gogu?

I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko.Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu.Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez swoje sługi, proroków izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, że Ja sprowadzę cię na nich. Ezech 38,17

To niesamowite, że Ezechiel ponad 2600 lat temu przepowiedział, że potęga z północy zaatakuje ziemie Izraela razem z Królestwem Południa.

4. Królestwo Połnocy to tylko Rosja? Kim są sojusznicy?

"Paras, Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy z tarczami i w hełmach.Gomer i wszystkie jego hufce. Z tobą są Bet-Togarma z najdalszej północy, wszystkie jego hufce i liczne ludy" Ezech 38,5n

a) Paras to inaczej Persja czyli współczesny Iran. To oznacza, że Rosja sprzymierzy się z krajami arabskimi, a celem ataku będzie Izrael.

Etiopia - po hebrajsku Kusz - to pierwszy syn Chama jednego z synów Noego, którz pierwotnie zamieszkali tereny rzeki Tygrysu i Eufratu (Gen 2,13)

Po przeprowadzonych badaniach Dr Genesius wyciągnął wnioski, że migrowali wzdłuż morza Czerwonego aż na południe Egiptu. Mieszkańcami Afryki są Kuszyci - byli czarnoskórymi Arabami.

"Synami Chama są: Kusz, Misraim, Put i Kanaan. Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Raema i Sabtecha. Synami Raemy są: Szeba i Dedan" Gen 10:6n

Wiele z afrykańskich krajów zawiąże sojusz z Rosją przeciwko Izraelowi.

A król zrobi, jak będzie chciał; będzie się wynosił i wywyższał ponad wszelkie bóstwo; i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał, i będzie miał powodzenie, aż dopełni się miara gniewu, bo to, co jest postanowione, wypełni się. Ani o bogów swoich ojców nie będzie się troszczył, nie będzie się troszczył o ulubieńca kobiet ani o żadnego boga, bo wyniesie się ponad wszystkich.Zamiast tego będzie czcił boga warowni; złotem, srebrem, drogimi kamieniami i kosztownościami będzie czcił boga, którego nie znali jego ojcowie. Do warownych grodów wprowadzi lud obcego boga; tych, którzy go uznają, obsypie zaszczytami, nada im władzę nad wieloma i w nagrodę obdziela ziemią.A w czasach ostatecznych zetrze się z nim król południa. Lecz król północy uderzy na niego z wozami, jeźdźcami i z wielu okrętami; wtargnie do krajów i zaleje je jak powódź. Wtargnie i do prześlicznej ziemi, a wtedy padną dziesiątki tysięcy; lecz rąk jego ujdą: Edom i Moab, i główna część Amonitów.A gdy wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje. Opanuje on skarby złota i srebra i wszystkie klejnoty egipskie. Libijczycy i Kuszyci pójdą w jego orszaku.Wtem przestraszą go wieści ze wschodu i północy, dlatego wyruszy w wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu.I rozbije wspaniałe swoje namioty między morzem i prześliczną świętą górą. Wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże" Dan 11,36-45
 

Z jednej strony atak nastąpi z Królestwa Północy, z drugiej król południa - Kuszyci połączą się w tej inwazji.

b) Put inaczej Libia. Put był trzecim synem Chama (Gen 10,6) Zamieszkali północną część Afryki: Libię, Tunezję i Maroko . Na tych terenach wpływy rosyjskie są bardzo silne.

c) Gomer był najstarszym synem Jafeta. Mają zaskakujące i  szczególne znaczenie w tej inwazji. "Synami Gomera są: Aszkanaz, Rifat i Togarma." Gen 10,3

Według Józefa Flawiusza synowie Aszkanaza zajęli tereny imperium rzymskiego, w tym wschodnią część Niemców oraz kraje słowiańskie.

Natomiast Togarma określa tereny Armenii oraz południowej części Rosji, w tym Kozaków.

Czy Azja Środkowa zaangażuje się w sojusz z Rosją? O Królestwie ze Wschodu - Chinach jest także wzmanka, o czym wspomnę następnym razem

Bez wątpienia Rosja będzie głównodowodzącym w tej "operacji wojskowej"

"Przygotuj się i uzbrój z całym swoim zastępem, który zebrał się wokoło ciebie, i bądź ty ich wodzem!" Ezech 38,7

Jakkolwiek, siły przeciwko Izraelowi zostaną zniszczone, gdy Żydzi uznają Chrystusa za swojego Mesjasza.

"w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu." Ezech 38,16

Pan Jezus powróci, by powstrzymać unicestwienie rodzaju ludzkiego. Spotkanie z Bogiem może być wspaniałe jeśli będziemy po właściwej stronie. Po której stronie Ty jesteś? Czy już doświadczyłeś duchowych narodzin, o którym mówił Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem (Ew Jn rozdział 3)?

 

---

IV Królestwo - czym jest

Poniższy opis wskazuje, że w pierwszej fazie czwarte królestwo zyska światowy autorytet, ale zostanie ostatecznie pokonane.

" Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nad miarę, z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami, pożerało i miażdżyło, a to co pozostało, deptało nogami, (20) i o dziesięciu rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne." Dan 7,19n

"A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich, (22) aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo" Dan 7,21n

Ten czas został opisany w w.13 "I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim."

Powyższy fragment zacytował Pan Jezus przed Sanhedrynem, kiedy odpowiedział na pytanie "Czy Ty jesteś Synem Bożym?" (Mk 14,62-64)

W drugiej fazie imperium rzymskie będzie miało 10 rogów: "A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów (narodów), a po nich powstanie inny; ten będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów" Dan 7,24 Kim jest ten inny? To Antychryst. Będzie politycznym i religijnym liderem.

Przykro to powiedzieć, ale Polska podobnie jak inne kraje słowiańskie będą pod wpływem nie takim jakbyśmy sobie życzyli. Bądźmy wdzięczni Bogu za obecny czas względnej wolności i pokoju. Oby trwał jak najdłużej. Ale ten czas nie będzie trwał na zawsze.

Jest więc jeszcze czas, by szukać prawdziwego Boga -proś, by zstąpił Duch Św., który przynosi przekonanie o grzechu, w efekcie upamiętanie i wiarę w Jedynego Prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, "aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi" DzAp 26,18

Autorem i dokończycielem naszej wiary jest sam Bóg przez Ducha Św.

Dlatego zwróć się do Niego bezpośrednio - bez pośredników. Jedynym Pośrednikiem jest Chrystus Jezus

"Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" 1 Tym 2,4n