Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Ap. Paweł napisał w jednym z listów, że WIARA nie jest rzeczą wszystkich. (2 Tes 3,2). Skoro tak, obowiązkiem wierzącego jest zbadanie czy jego wiara jest zbawiająca czy daremna. Ogólnie rzecz ujmując wiara jest pojmowana jako przynależność do jakiegoś kościoła, które dzielimy na protestanckie, Kościół rzymskokatolicki zwany dalej katolickim, prawosławny i inne. One też różnią się duchowością w zależności od wewnątrzkościelnej formacji religijnej i mogą być liberalne, konserwatywne lub charyzmatyczne. Dlaczego dzisiaj kościoły protestanckie są bardziej katolickie, a kościól katolicki bardziej protestancki?

Jest tu swoiste status quo polegające na ograniczaniu swojej misyjności i ewangelizacji poza swoimi strukturami. Uatrakcyjnienie swojej oferty duchowej poprzez tworzenie nowych wspólnot parakościelnych oraz tzw. projektów korzystając często np. ze środków unijnych jest nowym rozdziałem popularyzacji i ewangelizacji młodych, poszukujących czegoś świeżego,  prawdziwego i ożywczego, np.vlog studio świadectw (nawrócenia) autorstwa jednej z diecezji katolickich w Warszawie lub działalność misyjna Marii Vadia w internecie.

Zapożyczenie metod uwielbiania modelu protestanckiego we wspólnotach katolickich jest coraz częstsze. Z drugiej strony legitymizacja prawna będących w mniejszości uważanych powszechnie za sekciarskie wspólnoty protestanckie wyraziły zgodę na standaryzację wg modelu kościoła katolickiego, w którym występują duchowni (kapłani, pastorzy) i laikat (wierni). Ten konsensus sprawia złudne wrażenie, że różnice są mało znaczące. Co ciekawe Kościół katolicki w obliczu deficytu powołań kapłańskich wprowadza formację diakonatu stałego np. w diecezji kieleckiej, w którym osoby świeckie są zaangażowane w służbę wewnątrz kościoła i mogą głosić kazania, nauczać, udzielać chrztu i ślubów oraz rozdawać komunię świętą.  Oferta rozwoju duchowego wiernych w obrębie wyznania katolickiego niewiele różni się od religijnych formacji protestanckich, które opierają się także na zwiastowaniu Pisma św. i wspólnocie, w której podkreśla się szczególną rolę Ducha św. w życiu człowieka.

Słusznie Pan Jezus powiedział nomen omen do Samarytanki "wierz mi kobieto, że ani na tej górze (w Samarii) ani w Jerozolimie nie będą oddawać czci Bogu", bo Bóg szuka takich czcicieli, którzy będą oddawać Jemu cześć w duchu i w prawdzie (Jn 4,23).

W polityczno-społecznym sensie podkreśla się dominującą rolę wyznania katolickiego w integracji społeczeństwa, umacnianiu państwowości i narodowej tożsamości, co przekłada się na uprzywilejowane traktowanie interesów kościoła katolickiego przez liczące się partie polityczne w Polsce. Naiwnością jest mowa o jedności wśród nominalnych chrześcijan na podstawie aktywności ekumenicznych, ponieważ kościół katolicki nigdy nie uzna denominacji protestanckich jako równorzędnych sobie, a samych Protestantów nazywa  "braćmi odłączonymi". Jeden z najważniejszych polityków w Polsce Jarosław Kaczyński powiedział w 2019 r."Kościół (katolicki) jest jedynym depozytariuszem systemu wartości, który w Polsce jest powszechnie znany. Kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę".

Na ostatniej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 r.w jedynej ekumenicznej - niekatolickiej - publicznej uczelni CHAT w Warszawie Minister Edukacji podkreślił, że ta wyjątkowość na skalę światową finansowania z budżetu państwa wymaga podjęcia dalszych wysiłków misyjnych uczelni na rzecz budowania jedności wśród chrześcijan. Przedstawiona tutaj rola uczelni, która kształci przyszłych liderów kościołów protestanckich i nie tylko jest trudna do przyjęcia rozważając następujący tekst z Ewangelii Jana, w którym Pan Jezus modlił się słowami "aby wszyscy byli jedno, jak Ty Ojcze we mnie a ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno" Jn 17,21 Mowa tutaj bowiem o jedności w sensie duchowym, a nie organizacyjnym.

Powszechny ostracyzm innych wyznań wśród Polaków, a także tworzenie stanowionego prawa, np. oświatowego, w tym edukacji wskazują na doniosłą i dominującą rolę kościoła katolickiego w tożsamości przeciętnego Polaka. Słyszane hasła z ust polityków, że prawdziwym Polakiem jest katolik oraz znane słowa Ministra Edukacji, że "Polska będzie chrześcijańska albo jej nie będzie", co jest parafrazą słów kardynała Wyszyńskiego "albo Polska będzie katolicka albo jej nie będzie wcale" dowodzą o służebnej roli innych wyznań i formacji religijnych wobec kościoła katolickiego. Co ciekawe ścisła współpraca rządu z kościołem katolickim i zamysł wprowadzenia obowiązku religii KrK lub etyki od 2023 r. w szkołach jest programowym wszczepieniem patriotyzmu opartego na wartościach chrześcijańskich czytaj katolickich. Oferowanie nauczycielom darmowych studiów podyplomowych z etyki i filozofii tylko na wybranych katolickich uczelniach bez wątpienia nakreślają światopogląd nauczycieli. Nadrzędnym celem państwa jest świadome kształtowanie światopoglądu nauczania kościoła katolickiego w umysłach dzieci i młodzieży w Polsce.

Nie to jest jednak meritum niniejszego rozważania. Istotna jest wiara i wyznanie wiary w praktyce. Skrzętnie ukryty politeizm (wielobóstwo) i synkretyzm religijny mający źródło w praktykach pogańskich w używanej i akceptowanej symbolice obrzędów religijnych i nauczaniu kościoła katolickiego są jawnym zaprzeczeniem Ewangelii Chrystusa, (np. kult symboli chi rho - oko Horusa, Dagona czy IHS itd.).

Skoncentrujmy się na tych najważniejszych: Wywyższanie papieża, który uważa się i jest uznawany przez wyznawców za ojca świętego i zastępcę Syna Bożego jest bluźnierstwem. Protestanci uważają, że papież jest Antychrystem. Trudno spotkać dzisiaj takie twierdzenia w kazaniach. Z drugiej strony czy nie lepiej wykazać różnice między prawdziwą Ewangelią a inną Ewangelią przez głoszenie Ewangelii Chrystusa?

Rozważając temat wiary nie ma znaczenia formalna czy bezrefleksyjna lub bezwolna przynależność do jakiegokolwiek kościoła. W końcu nie od nas zależy, że urodziliśmy się w Polsce, a nie w Japonii. Podobnie ma się z wyznaniem - włączenie do kościoła katolickiego odbywa się na podstawie obrzędu chrztu dziecka, a nie jego wiary.  Wiara jest sprawą tylko i wyłącznie osobistą wynikającą z relacji z Bogiem, a nie jest rezultatem dziedziczenia wiary od rodziców czy wyznawanej wiary w danym kraju. Istotne jest czy osobiście otrzymaliśmy tę wiarę, która jest darem od Boga przez Ducha Św.(Ef 2,6n i Jn 3,3) oraz czy jedynym Pośrednikiem oraz ten, któremu wyznajemy swoje grzechy jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus, a nie kapłani. (2 Tym 2,5  i 1 Jn 1,9, Jn 14,6). To ważne, bo takie wyznanie ma swoje konsekwencje w praktyce pod warunkiem, że rozumiemy co wyznajemy, co z kolei nie jest tak oczywiste. I tak, jeśli przelana krew Chrystusa jako ofiary doskonałej za nasze grzechy jest wystarczająca nie ma potrzeby składać tej ofiary na każdej celebrowanej mszy świętej w ofierze bezkrwawej. Rola starotestamentowego urzędu kapłana tym samym zakończyła się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, a kapłaństwo rozszerza się z wybranych starotestamentowych kapłanów na wszystkich wierzących, co oznacza, że nie ma odtąd podziału na duchowieństwo i laikat (1P2,9).  Po drugie: wyznanie, że Pan Jezus jest Pośrednikiem oznacza tylko tyle, że nie modlimy się do kogoś innego. Dotyczy to też matki Jezusa i innych opiekunów duchowych, w tym Czternastu Świętych Wspomożycieli - umarłych ogłoszonych jako świętych, a także aniołów. Nikt za wyjątkiem Chrystusa nie jest nam w stanie wyjednać łask dla nas lub innych. A jeśli nie można liczyć na łaski to jaki sens jest zanosić modlitwy do innych pośredników np. matki Jezusa? Chyba że Pan Jezus nie jest jedynym Pośrednikiem, o którym mówi Pismo św.

Na tej podstawie można obrazowo porównać wiarę katolicką do wiary Samarytan.  Poznanie i wdrożenie tylko metod uwielbiania Boga jest jednak niewystarczające. Tu chodzi o coś innego. Warto wspomnieć, że Chrystus nie traktował  Samarytan z pogardą, ale z szacunkiem i miłością. W swoim nauczaniu postawił ich za wzór (wdzięczny uzdrowiony z trądu był Samarytaninem i jako jedyny oddał cześć Bogu spośród 10 uzdrowionych,  miłosierny Samarytanin pomógł potrzebującemu jako jedyny, Samarytanka  nawróciła się i zaniosła Dobrą Nowinę innym - J 4). Byli zawstydzeniem dla uważających się za znających prawdę Żydów. Dlatego Ewangelia jest dla każdego najpierw Żyda potem poganina czyli nie-Żyda.

Jak mogę być pewnym czy mam zbawiającą wiarę?

Poniższe rozważanie pomoże nam w odpowiedzi na to najbardziej kluczowe pytanie w całym naszym życiu.

Daremna wiara 1 Kor 15,13   a) to wiara bez prób – 2 Kor 13,5   a moc wiary w. 4     b) wykrywanie jej przez badanie samego siebie podczas Wieczerzy – 1 Kor 11,28 (uczestnictwo w Wieczerzy nie jest żadnym kryterium naszej wiary - to środek na pogłębienie relacji z Bogiem oraz sprawdzenie czy przypadkiem nie mamy daremnej wiary) w pierwszym kościele praktykowano codzienne łamanie chleba DzAp 2,42

daremna wiara - to wiara, która nie jest zbawiająca vs Rz 5,1, Łk 18,8

                        - to wiara, która nie daje bezpieczeństwa i ochrony – Samarytanie 2 Król 17,25-41 vs Rachab

I. Natura wiary Samarytan i Rachab - - sposób uwielbienia

  • Eksperyment synkretyzmu religijnego – w.33n i 41 (korzyści oraz dylemat: ilość czy jakość) vs prawdziwe uwielbienie
  • wyznanie Samarytan – w. 33 czcili – bali się Pana, ale służyli innym bogom - a ich praktyka tzn w jakiejś mierze i jakie przyczyny, że uwielbiali Boga – bali się umrzeć, nadchodzącego sądu, chodzą na nabożeństwa, często czytają Biblię, są dobrymi chrześcijanami tylko z nazwy – w niedziele służą jednemu Bogu, ale w pozostałe dni innym bożkom. Iz 1,16-17

- to formalna pobożność, która jest zaprzeczeniem jej mocy 2Tym 3,5

Przyczyną zaparcia się mocy pobożności jest: a/ miłość do świata i jego przyjemności /to nie znaczy, że mamy być biedni - błogosławieni ubodzy - interpretacja dotyczy stanu duchowego, a nie stanu posiadania/,         b/ życie pozbawione wartości moralnych oraz          c/ braku posłuszeństwa Bogu w codziennym życiu. Wszystkie te elementy a/b/c/ są integralne i nie można ich rozdzielić.

Test nr 1 – Flp 1,29n   wiara    –   cierpienie   –   walka

Test nr 2 właściwe pojęcie przykazań – zrozumienie ST vs NT – Dawca Prawa – Ręka Pana 3 x w Biblii  i znaczenie pojawienia się

Test nr 3 ogród Pana – 3 rodzaje: Eden, PnP, Getsemane

Ad I     Żydzi - ich geneza - 721 r p Ch Asyria podbija królestwo Północy Izraela, niewola, zasiedlenie nieŻydami, którzy łącząc się w mażeństwa powstali Samarytanie

Opis Samarytan: 

- miejsce uwielbienia na górze Gerazim - miejsce uwielbienia Mojżesza

- uznają tylko Pięcioksiąg wg własnego tłumaczenia,  odrzucają inne księgi ST - proroków

- uważają się za pełnoprawnych spadkobierców duchowych Izraela, którzy chronią prawdziwą wiarę od bezprawnego kapłaństwa Lewitów i miejsca kultu w Jerozolimie

Wiara Samarytan:

- powodem ich nawrócenia był strach - miasta na skutek niewoli były wyludnione, dzikie zwierzęta atakowały ludzi, nie atakowały Żydów, tylko nowych osadników

- nie mieli pragnienia Boga ani właściwego poznania z powodu nie trzymających się prawowiernej nauki kapłanów

- brak poznania Boga - chcieli poznać tylko sposób jak uchronić się przed lwami 

- można szukać tylko sposobu nawrócenia, a nie szukać Boga - to nie jest prawdziwe nawrócenie, ponieważ

a/ nie ma upamiętania - jest uwielbienie, ofiary, ale brak wyznawania grzechów z płaczem 

b/  nie ma ofiary przebłagalnej za grzech - brak ofiar i krwi przebłagalnej  - wiara bez krwi Chrystusa jest wiarą bez życia i mocy, ponieważ nie ma pojednania z Bogiem bez przelania krwi na odpuszczenie grzechów, 

c/ nie zrezygnowali ze swoich bożków, nie poświęcili się, gdyby znali charakter Boga wiedzieliby, że jest Bogiem zazdrosnym, ale nie mieli miłości do Boga - przecież mieli 10 przykazań > wyznanie a praktyka

Brak bojaźni przed Bogiem - nie byli posłuszni  Bogu

 b/ Wiara Rachab - wiara, która przynosi bezpieczeństwo

W obliczu nieuchronnej wojny Rachab znalazła bezpieczną przystań i została uratowana. Ona nie popadła w depresję, nie panikowała, nie rozpaczała, nie narzekała. Zastosowanie dla nas: Nie oglądaj się na innych - badaj się jaką masz wiarę daremną czy zbawiąjącą.

Jakie jest niebezpieczeństwo? Brak posłuszeństwa w sercu - formalne uwiebienie   - Iz 1,16-18n  - prawuj się - przygotuj się na spotkanie z Bogiem Am 4,12

Ważność krwi Baranka Paschalnego - Ex 12 w ocaleniu Izraela, czerwony sznur dla domu Rachab

Doświadczenie Rachab "wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego" Kol 1,13

Próba wiary Rachab: lojalność wobec kraju czy prawdziwego Boga, zdrada czy lojalność Bogu. Rachab ma wewnętrzny konflikt co wybrać wobec pewności nieuchronnego sądu i jedynego ratunku jaki jest w Bogu Izraela. Gotowa wszystko porzucić co znała i kochała i opowiedzieć się po stronie Bożego ludu, aby mieć udział w obiecanym dziedzictwie. Podobny dylemat miała Moabitka Rut - jej wyznanie wiary "dokąd ty pójdziesz i ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój - lud mój, a Bóg twój - Bóg mój. Gdzie ty umrzesz i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce" Rut 1,16n To szersza lekcja wiary dla rodziny Noemi - sąd głodu nad Izraelem, chociaż byli majętni uciekli do Moabu, gdzie straciła męża i synów. Pan wejrzał tylko na Noemi i synową Moabitkę Rut. Próby wiary nie przeszła żona Lota, tylko Lot i córki dzięki interwencji Boga, który dosłownie wypchnął ich z domu zagłady - żona Lota wyszła z Sodomy, ale nie weszła do Soaru.

2 Kor 1,8-10 - Rachab bezpieczeństwo, podobnie i nasze bezpieczeństwo musi być tylko w Chrystusie "utrapieni ponad miarę i siły, że zwątpili o swoim życiu - 2 Kor 4,8-12

Jak zbawiająca wiara działała w życiu Rachab? (Heb 11,31)

Okoliczności i stan Rachab: Poganka,nierządnica, pogański kraj, w duchowej ciemności. Brak pozytywów i szans na rozwój wiary. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Jn 3,19-21 - jej poznanie Boga ograniczone chociaż wiele słyszała o Bogu Izraela

Joz 2,10n - ważność głoszenia Ewangelii niezbawionym "słyszeliśmy, że Pan wysuszył .... i serce zwątpiło" - ale ten strach nie sprawił, że zwrócili się do Boga

Rz 10,17 wiara jest ze słuchania Słowa Chrystusowego

Dlatego ważność świadczenia - ale wpierw należy być wypełnionym miłością Chrystusa - wtedy gdy On jest na I miejscu - inaczej nie ma możliwości głoszenia

2 Kor 5,14 miłość Chrystusa ogarnęła go

Ps 51,7 doświadczenie Rachab "oto zrodzony jestem w przewinieniu, w grzechu poczęła mnie matka" - Rz 3,18-20 i 5,12-21

Grzesznicy sami nie mogą przyjść do Boga jeśli ich Ojciec nie pociągnie - inicjatorem zbawienia jest Bóg (Jn 6) - "gdy Bóg wyprowadził z niewoli" (w.1) "Pan dokonał z nimi tych rzeczy" (w.2) "odmień nasz los o Panie, którzy we łzach sieją żąć będą w radości" Ps 126,5n

To co Rachab słyszała wpływało na jej  umysł - wiedziała o bożkach  - jej wiara była aktywna w umyśle  -  DzAp 2,37n "a gdy to usłyszeli byli poruszeni do głębi i rzekli do  Piotra i pozostałych apostołów: co mamy czynić mężowie, bracia? Upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów a otrzymacie dar Ducha Św." - posłuszeństwo prowadzi do otrzymania Ducha św.

Pan ma moc zatrzymać bieg słońca i On się nie zmienia dzisiaj ma taką samą moc - Joz 10,12-14 i Hebr 13,8 On walczył za Izraela i Chrystus dzisiaj walczy za nas

Dlatego nasze przekonanie musi być silne i pewne. Rachab uwierzyła doświadczalnie - "wiem, że Pan dał wam tę ziemię ... " Joz 2,9

Gdy Rachab uwierzyła podjęła decyzję - Rz 10,9n  - była gotowa porzucić wszystko 2 Kor 5,17 - podobnie w życiu Rut - determinacja, porzuciła swój kraj

Początek wiary - zaczyna się w domu - wiara i miłość idą razem. Nasza wiara widoczna w rodzinach - widoczna determinacja, nasze powierzenie pomimo kosztów, gdy Saul - późniejszy apostoł Paweł widział determinację Szczepana, gdy go kamienowali - Bóg użył śmierci Szczepana w przebudzeniu sumienia Saula

Joz 2,12n - wiara Rachab prowadzi ją do podjęcia ryzyka - podobnie jest w sprawie wyboru żony/męża, zmiany pracy, przeprowadzki itd

Joz 2,16 Rachab odsyła szpiegów - wrogów kraju w sposób przyjazny Heb 11,31

Joz 2,12.18n - czerwony sznur - największy krok wiary w życiu Rachab >   podobnie jak krew na odrzwiach Ex 12,12n

1 Jn 1,7 tylko krew J.Ch. oczyszcza > 1 P 1,18n, 1 Tes 1,9n

Charakterystyka chrześcijan - DzAp 4,13 ci ludzie byli z J.Ch. - to świadectwo Piotra i Jana > 2 Kor 4,16 i 3,18 oraz 6,14 - 7,1

Mieszkamy w tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Nasz charakter musi codziennie zmieniać się

Mamy doświadczyć wiary, być Jemu posłusznym i jeśli trzeba wyjść ze strefy komfortu - poddać się Jemu - wtedy On zmienia nasz charakter

Czego dokonała Rachab? lub inaczej co zbawiąjąca wiara uczyniła w życiu Rachab?

1/ Joz 2,12n - ochrona rodziny, wszyscy, którzy przyszli pod jej dach zostali ocaleni. Żeby przyjść pod jej dach musieli coś w niej zobaczyć

2/ Nierządnica Rachab matka Boaza,  prababcia króla Dawida

Ewangelia przyniesiona przez niemoralną Samarytankę - Jn 4

3/ Mury Jerycha runęły podobnie ten świat zginie wkrótce

Ale ten, który jest w Chrystusie i ma świadectwo wiary jest BEZPIECZNY - Rz 8,1 i Flp 2,12n -sprawowanie zbawienia z bojaźnią i drżeniem - badanie samego siebie - wiara jest czymś osobistym

Jan Chrzciciel nie uczynił wielu cudów, ale był światłem płonącym i świecącym- to świadectwo Jezusa o nim w Jn 5,35

Czy dzisiaj Kościół jest światłością świata? Odbijaj to światło w swoim życiu

Rachab świeciła - jej przemienione życie obficie zaowocowało - była lojalna Bogu, nie pogańskiemu krajowi, w którym wychowywała się

 

Test nr 2 właściwe pojęcie przykazań

Ex 20,3 "nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie!" - właściwe zrozumienie przykazań

- ingerencja w treść 10 przykazań - usunięcie 2 przykazania, a ostatnie podzielono na 2 żeby zgadzała się liczba 10

Pierwsze 4 przykazania powinności wobec Boga, pozostałe 6 wobec drugiego człowieka 

Przykazania vs Ewangelia /niektóre różnice/

1.Przykazanie żąda, by uwielbiać Boga jako Stwórcę, a Ewangelia - uwielbiać Boga tylko w i przez Chrystusa

2.W Prawie Bóg pełen mocy, sprawiedliwości i świętości, w Ewangelii - Bóg Jezus Chrystus i Jego miłosierdzie

3. Przykazanie wymaga posłuszeństwa, ale nie daje siły do bycia posłusznym. Ewangelia przynosi siłę do bycia posłusznym i sprawia, że przykazania są  przyjemne i czynią nas szczęśliwych - służymy wtedy Bogu z radością - 1 Jn 5,3n

Zastosowanie Przykazań - moralnego prawa

1. pokazuje czym jest grzech i rozmiar jego skażenia.  Prawo jest przewodnikiem do J.Ch.  Gal 3,24

2. Ma szczególne znaczenie dla wierzących,  w kwestii zrozumienia istoty usprawiedliwienia. Nie jesteśmy usprawiedliwieni przez posłuszeństwo Prawu tylko przez wiarę Rz 5,1 - jedno uchybienie czyni nas przestępcami całego Prawa- Jk 2,10 Jeśli posłuszeństwo przykazaniom usprawiedliwia nas, to Chrystus daremnie umarł na krzyżu.

Pokój z Bogiem Rz 5,1 raz w życiu - nie można go utracić. Pokój Boży (Flp 4,7) w procesie uświęcenia mamy zabiegać cały czas,utrata pokoju Bożego poprzez zasmucenie lub gaszenie D.św. np. przez grzech, także przez grzech zaniedbania. 

3. Przykazania zostały zniesionie dla wierzących w kwestii potępienia Rz 8,1 oraz przekleństwa Gal 3,13 Sam Chrystus stał się przekleństwem za nas > Hebr 7,22

Ale w procesie uświęcenia przykazania są ważne - są naszym dowodem miłości do Boga "jeśli mnie miłujecie będziecie posłuszni przykazaniom" Jn 14,15 i 14,24 - więc nie ma miłości do Boga bez posłuszeństwa Słowu Chrystusa  /Jak kochasz żonę, jeśli nie spędzasz z nią czasu? żona ap.Piotra towarzyszyła mu w wyjazdach, misjach/

oraz "Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą" Jn 17,17 A zatem - Nie ma uświęcenia bez Słowa Bożego.

"Ginie każdy kto nie przyjął miłości prawdy i jej nie uwierzyli, a która mogła go zbawić" 2 Tes 2,10.12 czyli ten kto nie przyjął co jest równoznaczne z uwierzeniem w prawdę jaką jest Słowo Boże jest w ogromnym niebezpieczeństwie - ginie.

Zwróćmy uwagę, że wierzący, którego akceptuje sam Bóg to ten, którego Bóg WYBRAŁ, ZBAWIŁ I UŚWIĘCIŁ PRZEZ DUCHA i PRZEZ WIARĘ W PRAWDĘ. 2 Tes 2,13

Nie ma usprawiedliwienia bez wiary Rz 5,1 oraz nie ma WYBRANIA bez UŚWIĘCENIA 2 Tym 2,19 oraz Nie ma usprawiedliwienia bez uświęcenia Hebr 12,14 "dążcie do uświęcenia,bez którego nikt nie ujrzy Pana"

4.Wierzący nie jest pod wpływem potępiającego prawa, ale pod wpływem nakazującej mocy, która skutecznie w nim działa Kol 1,29

 

 II Test nr 2 właściwe pojęcie przykazań – Dawca Prawa – Ręka Pana 3 x w Biblii  i znaczenie pojawienia się

 Warto przypomnieć, że Dawcą 10 Przykazań jest sam Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. W katechiźmie kościoła katolickiego II przykazanie zostało usunięte z Bożych Przykazań jakie napisał sam Bóg swoją ręką - dosłownie palcem Bożym. Ingerencja w Boże przykazania jest ogromnym oszustwem, profanacją i  świętokradztwem oraz bluźnierstwem wobec samego Boga. Sprofanowano nadane przez Boga przykazania zapisanych na tablicach kamiennych. Czy uwielbienie bez II przykazania może być zaakceptowane przez samego Boga? Odpowiedź brzmi NIE.

Ręka Boża - dosłownie palec Boży jest wspomniana dwukrotnie w kontekście napisania przykazań na tablicach kamiennych. (Ex 24,12 oraz 31,18 i 34,1) Jak pamiętamy pierwsze tablice kamienne Mojżesz rozbił jak zobaczył, że lud w czasie jego nieobecności oddawał cześć posągowi cielca, którego traktowali jak Boga. Drugie tablice Mojżesz sam musiał wyciosać i zabrać na szczyt góry, gdzie Bóg ponownie napisał swoje przykazania. 

Kolejny raz odnotowana na kartach Biblii ręka Boża ukazała się na dworze króla babilońskiego Baltazara po użyciu poświęconych naczyń świątynnych do pospolitych celów i ręka Boża napisała na ścianie (Dan 5,5 i Dan 5,25-30) wyrok na Baltazara, który zostal natychmiast wykonany.

Matka Baltazara zaleciła wezwanie sędziwego proroka Daniela, aby wyjaśnił znaczenie tego napisu. Ten przypomniał dzieje panowania jego ojca Nabuchodonozora. Zwrócił uwagę, że błędy nie nauczyły nic jego syna i dlatego został skazany przez Boga za swoją butę i ignorancję. Ponadto Nebukadnezar pomimo, że widział jak działa prawdziwy Bóg i dał temu wyznanie w praktyce odwrócił się od Boga nadając imię synowi Baltazar co oznacza - "Bal chroni króla"  Podobnie Gedeon, gdy lud chciał go obwołać królem, złożył wyznanie, że tylko Bóg jest jego królem, ale praktyka była inna - zarzekał się, że ani on ani jego syn nie będzie nad nimi panował, ale wpierw na jego polecenie wykonano efod ze złota który doprowadził lud do nierządu duchowego /czcili efod - ubiór święty arcykapłana/ a wcześniej Gedeon nadał imię swojemu synowi Abimelech co znaczy ojciec jest królem (Sędz 8,27-31)

Napis na ścianie był obwieszczeniem wyroku.

Daniel odczytał napis i wyjaśnił jego znaczenie:

Mene – Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres
Tekel – zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki
Peres – twoje królestwo uległo podziałowi; oddano je Medom i Persom.

W swej formie wyjaśnienie Daniela przypomina wyrok sądowy. Najpierw obwieszczona zostaje wola Boga wobec Baltazara, następnie jej uzasadnienie, a na końcu ogłoszona zostaje sankcja - wyrok.

Biada każdemu, który znając 10 przykazań nadal czci Boga w sposób, który jest profanacją II przykazania. To profanacja, bo każde z przykazań jest święte, sprawiedliwe i dobre (Rz 7,12) jedno z nich zostało podeptane i wymazane. Jaki wyrok ciąży nad taką butą i ignorancją?  Czy nie wyrok Baltazara?

Trzecim fragmentem piszącej ręki widzimy w Nowym Testamencie, gdzie Pan Jezus pisał palcem po ziemi (Jn 8,6). W przerwie w pisaniu palcem po ziemi zadał pytanie stojącym oskarżycielom niemoralnej kobiety "kto z was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci na nią kamieniem" (Jn 8,7). Co Pan Jezus napisał palcem po ziemi, że ruszyło się ich sumienie i odeszli w milczeniu? Żydzi powołując się na święte Prawo żądali śmierci niemoralnej kobiety, którą przywiedli do Jezusa. Może Pan Jezus pisał Lev 20,10: "mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego poniesie śmierć, zarówno cudzołożnik jak i cudzołożnica". Gdzie jest zatem cudzołożnik? Ilu spośród zgromadzonego tłumu było wolnych od grzechu cudzołóstwa? Wpierw odeszli najstarsi - ilu z nich zdradzało swoje żony? A może po przerwie napisał jeszcze jeden fragment ze Starego Testamentu wyrok sądowy spowodowany złamaniem przykazania Nie cudzołóż: Mene,mene, tekel,uparsin (Dan 5,25).

III Test nr 3 ogród Pana – 3 rodzaje: Eden, PnP, Getsemane - Ogród - miejsce niewinności, społeczności z Bogiem oraz walki - konfliktu

Trzeci test zawarty jest w pytaniu: czy jesteś już w ogrodzie Pana?

W Biblii czytamy o 3 ogrodach:

a/ ogród Eden - tam przebywał pierwszy człowiek Adam -to był czas niewinności do czasu pojawienia się grzechu, którego konsekwencje są do dzisiaj. Każda sfera naszego życia jest skażona grzechem (Iz 59,3 oraz Rz 3,12-17) - jesteśmy niewolnikami grzechu (Jn 8)  W rezultacie Bóg wypędził Adama i Ewę z ogrodu - Gen 3,24 Nikt nie może tam ponownie wejść. Tylko przez krzyż ostatni Adam ogłosił, że możliwe jest ponowne wejście do Raju.Tylko przez Jezusa Chrystusa - Jn 14,6. Do raju został wpuszczony wpierw łotr na krzyżu - obietnica samego Jezusa - Łk 23,43

b/ ogród Pana - PnP 4,12 "ogrodem zamkniętym jest moja oblubienica" -  kim jest oblubienica? - w ST oblubienicą jest Izrael (Iz 54,5n, Jer 2,2, Ezech 16,8-14) - w Nowym Testamencie (NT) oblubienicą jest kościół (2 Kor 11,2, Ef 5,23-25, Ap 19,7-9)

PnP nawiązuje zarówno do ST i NT. W ujęciu historycznym PnP obrazuje związek miłosny między kobietą a mężczyzną - Szunamitką a Salomonem. W ujęciu duchowym ta księga ma głębokie znaczenie. To relacja między Chrystusem - oblubieńcem a kościołem - oblubienicą. To intymna relacja między wierzącym a Chrystusem.

PnP składa się z 6 części:

1/ 1,2 - 2,7 brak zadowolenia w życiu nieodrodzonych - zastosowanie Ewangelii - pokój z Bogiem -Mt 11,28

2/  2,8 - 3,5 złamana relacja i jej odnowienie

3/  3,6 - 5,1 radość z niezłamanej relacji

4/  5,2 - 6,10 ponowne złamanie relacji  i jej odnowienie

5/ 6,11 - 8,4 owoce wynikające z relacji

6/ 8,5 - 8,14 nieograniczona jedność - zwycięstwo miłości

Cała Księga jest miłosną pieśnią. Najwyższy szczyt wypełnienia miłości zachodzi w relacji miłosnej kobiety i mężczyzny, podobnie jest w życiu duchowym w relacji wierzącego z Bogiem

CECHY OGRODU PANA:

- to zamknięty ogród czyli nikt nie może wejść do tego ogrodu

Bóg Ojciec jest źródłem życia, Bóg Syn dał Swoje życie za nas, a Bóg Duch św. przynosi nam nowe życie

Jak można wejść do tego ogrodu? WIARA

- głoszenie Ewangelii, gdzie jest siewca i ziarno DzAp 16,13-16 ziarno wpada na dobrą glebę i przynosi owoc - nawrócenie Lidii "Pan otworzył jej serce" - WIARA Ziarno daje żywe rośliny - Ef 2,1-6 Te rośliny są wszczepione do zamkniętego ogrodu - są bezpieczne, strzeżone - Jn 10,27-30 "nikt nie wydrze ich z ręki mojej". Te rośliny w ogrodzie muszą być pielęgnowane, a chwasty czyli grzech usunięte - 1 P 2,1, 1 Kor 5,6 oraz PnP 2,15 "połapcie małe liski" - to grzechy - 1 Jn 1,7 Heb 9,14 Duch św używając krwi Chrystusa oczyszcza nasze sumienia z martwych uczynków

- konieczność regularnego nawadniania - karmienia roślin czyli Słowem Bożym, które ożywia Duch św. 1 P 1,23 , 2,2  Jn 6,35 w efekcie przynoszone są owoce Ducha św. Wtedy mówimy o użyteczności wierzących - Mt 5,16

Podsumowując ogród Pana:

1/ należy do Pana tak jak kościół należy do tego, który go kupił swoją krwią DzAp 20,28

2/ obowiązek badania i sprawdzania owoców - Mt 13,23 "ten słucha i rozumie i wydaje owoc" - czy rozumiesz to czego słuchasz? Jeśli nie, nie możesz wydać owocu  oraz Jn 15,1-11                Bóg rozprawia się z kościołem jako społecznością i także osobiście. Sąd Boży zaczyna się od kościoła 1P 5

3/ czy jesteś już w ogrodzie Pana? One zostały wszczepione ze świata do ogrodu Ef 2,1-6 oraz "gdy zechciał zrodził nas przez słowo prawdy" Jk 1,18

4/ jeśli jesteśmy w ogrodzie Pana przynosimy owoce Ducha św. , które służą Jemu i w ten sposób są pożyteczne

5/ J. Ch. codziennie bada swój ogród - On jest w środku swojego ogrodu Ap Jn rozdział 2 i 3 cechy wspólne rada-pochwała-obietnica- nagana tylko 2 zbory bez nagany, m.in. Smyrna - uciski z powodu wiary

c/ ogród Getsemane WALKA Mt 26,36

Opis ostatniego ogrodu tu na ziemi wiąże się z konfliktem. Chrystus zmagał się, by wypełnić wolę Ojca. Jako doskonały Bóg i człowiek przeżywał niewyobrażalny konflikt wewnętrzny połączony z lękiem. Jako Syn Boży czymś strasznym była zerwana relacja ze swoim Ojcem "Boże mój czemuś mnie opuścił" - to słowa kiedy na chwilę stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy jako doskonały Arcykapłan i doskonały Baranek Boży, który zgładził grzechy świata jednocześnie. Jako doskonały  człowiek wiedział, że przed Nim jest ostatnia droga na wzgórze Trupiej czaszki będzie najtrudniejszą drogą. Ojciec uśmierzył jego ból kiedy wysłał swojemu Synowi anioła, który go wzmacniał. Jednak nie było innej drogi, aby zmazać grzechy ludzkości. Umiłowany Syn musiał umrzeć i przelać Swoją krew, abysmy mogli stanąć przed Bogiem Ojcem czyści i bez grzechu.   Chrystus jest naszym Pośrednikiem i gwarantem naszego zbawienia. Ogród Getsemane to miejsce ucisku, konfliktu, walki przed zbliżającym się zwycięstwem. To czas przygotowania w modlitwie przed najważniejszą konfrontacją z mocami ciemności.

Są 3 cechy modlitwy Pana:Mt 26,39

1/ w.39 "Ojcze mój" - odwołuje się do swojego statusu i tożsamości oraz bliskości swojego Ojca w kryzysie - znaczenie modlitwy i słów Ojcze nasz Rz 8,15

2/ oddal kielich - naturalnie nie chcemy cierpieć, Jego ciało nie chce krzyża bólu i oddzielenia od ukochanego Ojca, ale jest świadomy, że tylko Jego ofiara może zadośćuczynić za grzechy rodzaju ludzkiego. Jeśli nie ma zadośćuczynienia przez złożenia doskonałej ofiary przebłagalnej tam nie ma odkupienia.

3/ rezygnacja z tego co chce Chrystus - gotowość poddania się woli Ojca, w której znajduje pokój Boży. Poddanie się Chrystusa było konieczne dla naszego odkupienia i zbawienia

 

ZAKOŃCZENIE:

1/ Próba wiary jest cenniejsza od złota 1P 1,7 - czy doświadczasz w swoim życiu prób wiary opisanych w powyższym rozważaniu?

2/ Nie wszyscy mają zbawiąjącą wiarę, która jest łaską Bożą. Jest ona wynikiem działania Ducha Św. /wpierw przekonuje o grzechu, daje siłę,by pokonać grzech, daje chcenie i wykonanie, przynosi pokój/

3/ Niektóre przywileje dla posiadających zbawiającą wiarę: adopcja - mówimy Abba, Ojcze Rz 8,15, pewność bycia dzieckiem Bożym Rz 8,16, dziedzictwo wieczne Rz 8,17, usprawiedliwienie Rz 5,1, pełny dostęp do tronu łaski Hebr 4,16

4/ Jeśli nie masz prób to oznacza, że nie masz zbawiającej wiary Rz 8,17b "jeśli z Nim cierpimy, to też wspólnie mamy udział w Jego chwale"

5/ Wierzący nie może żyć bez wiary "sprawiedliwy z wiary żyć będzie" - jest żywa - ona rośnie z wiary w wiarę Rz 1,17 Gal 3,11 oraz Hbr 10,38

6/ Oczekuj prób, które są elementem zbawiającej wiary

7/ Próby są konieczne ponieważ:

a/ dowodzą szczerości - próba Abrahama Gen 22,1n

b/ dla naszej siły - myślimy, że mamy wiarę i nic jej nie wzruszy, a gdy przyjdzie próba widzimy, że jest słaba lub jej brak

8/ strzeż się fałszywego nauczania o bezkonfliktowym życiu człowieka wierzącego - gdy jesteś nauczany Słowa Bożego po kazaniu Chrystus zadał pytanie czy i wy chcecie odejść? (Jn 6) Czy chcemy słyszeć opinie ludzkie w kazaniach czy prawdy Słowa Bożego, które pomogą  nam w procesie uświęcenia. W I kazaniu Jezusa chcieli Go zabić, ponieważ dotknął ich dumy religijnej twierdząc, że najgorsi poganie jak Naaman czy pogańska wdowa została wybrana przez Boga, a przecież oni są jedynym, wybranym ludem Bożym. Doktryna wybrania i suwerenności Boga, który decyduje sam kogo wybiera jest nie do przyjęcia dla religijnych ludzi. A to sam Bóg musi pociągnąć grzesznika zanim przyjdzie do Niego w upamiętaniu i wierze - Jn 6

9/ Twoja wiara będzie próbowana indywidualnie, dokładnie (Iz 48,10n) oraz do czasu bycia gotowym do celu zgodnego z Bożym powołaniem np. Samson i jego wybory, ale ostatecznie Bóg użył go. Nazyryjczyk od urodzenia, a praktyczne życie. Słabości doprowadziły go do upadku - utraty świadectwa wśród ludzi, ale i tak Bóg użył go. Jest wśród bahaterów wiary Hebr 11  

 

Czy zgadzasz się:

Bóg toleruje zło bo daje nam prawo wyboru
Bóg gra fair - daje nam wolność wyboru .
Nie byłoby wolności gdyby nie było zła, bo byśmy byli skazani na dobro

Czy możemy wybrać dobro od Boga skoro jesteśmy źli i natura ludzka jest skażona grzechem? Bóg nazywa nas niewolnikami grzechu.

Jeśli w tym jest wolność wyboru to tylko iluzoryczna. Kiedy stajemy się prawdziwie wolnymi?

"Pan bowiem jest Duchem. Gdzie Duch Pana, tam wolność" 2 Kor 3,17