Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego krew Chrystusa ratuje życie? Dlaczego krew jest tak cenna, że są wysyłane po nią uprzywilejowane pojazdy? Co tak szczególnego wydarzyło się na Golgocie? Czy przelana krew Chrystusa ma dzisiaj dla nas znaczenie? Jakie jest znaczenie krwi w życiu wierzącego, w dziele upamiętania, zbawienia i zwycięskim życiu? Czy jest moc w Jego krwi? Dlaczego diabeł nienawidzi Jego krwi? Czy są podobieństwa między wierzącymi a leczeniem nerkozastępczym? Poniżej rozważanie na ten temat.

* * * *

Tak jak Arcykapłan mógł wejść do obecności Pana w Miejscu Najświętszym tylko raz w roku przez krew ofiarowanego kozła (Lev 16,1nn.), tak Duch Chrystusowy jest obecny w osobach, które ufają, że Krew Baranka złożonego w ofierze przez Boga Jezusa sprawi, że będą zdatni do zamieszkania przez Boga (1 Jana 2:2). Tylko przez krew Jezusa Chrystusa ludzie stają się odpowiednimi gospodarzami Jego obecności. Błąd nowej duchowości polega na tym, że zakłada ona, że ​​obecność Boża jest uzależniona od ćwiczeń ludzkiej pasji, religijności lub pobożności. Ale Scougal przypomina, że ​​to zjednoczenie z Panem „nie jest nagłym początkiem ani namiętnością umysłu, nawet jeśli miałoby wzrosnąć do szczytu zachwytu i wydawałoby się, że przenosi człowieka do niezwykłych wydarzeń”.

W biblijnej historii obecności Boga zostajemy wprowadzeni w temat stałej obecności Pana z wierzącymi chrześcijanami, w duchową jedność, jaką mają z Nim i Ojcem przez Ducha (Jn 14,23). Ta relacja to taka, w której wierzący mają nie tylko udział w Chrystusie, ale także między sobą w Jego ciele, Kościele. Indywidualni wierzący są jednym w Jezusie i Jego Ojcu. Ten stan bycia „zjednoczonym” z Panem - zjednoczenie w Chrystusie z łaski przez wiarę jest jednym z najgłębszych stanów duchowych.

Ale Jezus zarówno modlił się o nasze duchowe zjednoczenie z Nim przez Ducha Świętego, o czym wspominał przed wylaniem Ducha Św.. Boska obecność bycia w jedności z Bogiem była nieznana wierzącym żyjących w czasach Starego Przymierza, ale powinna być nam znana. Możemy to zaobserwować, wsłuchując się w modlitwy Jezusa: „Będę modlił się do Ojca, a On da wam innego Pocieszyciela, aby mógł pozostać z wami na wieki; Nawet Duch prawdy; którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, ani go nie zna, ale wy go znacie; bo mieszka z tobą i będzie w tobie” (Jn 14:16-17).

Rzeczywistość odkupieńczej i dającej pojednanie krwi Chrystusa przez którą mamy stałą obecność Boga w naszym życiu jest dla nas źródłem nadziei, pocieszenia i radości pośród prób wiary w codziennym życiu. Jesteśmy w Nim więcej niż zwycięzcami. Nie musimy iść sami; On jest z nami. On jest naszym Emmanuelem.

"Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą" 1 Jn 5,8

Bez krwi Chrystusa nie można doświadczyć mocy Bożej. 1 Jn 5,4n wiara w Jezusa Chrystusa

Analiza 1 Jn 5,8-11

Świadectwo na którym wiara się opiera:

3 świadków:

- woda - zewnętrzny znak nakazany przez Boga

- krew - prawdziwe oczyszczenie w nas

- Duch - jako świadek wody i krwi - poświadcza 

Nieprzerwana jedność świadectwa krwi i Ducha Św. 

1) w dziele odkupienia  2) osobistym doświadczeniu

Ad.1)

a/ przez samego Ducha św. krew ma swoją moc Hebr 9,14 " o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę oczyści wasze sumienia z martwych uczynków". Ta moc objawia się w dziele uświęcenia - Duch św. odwołuje się w tym dziele do krwi Chrystusa dzięki czemu zamieszkujący w wierzącym Duch św. pracuje w jego życiu. Zwyciężająca krew odnosi się do wszystkiego co skażone grzechem, tak jak Duch Św. odnosi do nas Słowo Jn 6,63 "Duch daje życie,  ciało na nic się przyda. Słowa, ktore Ja wam powiedziałem są duchem i życiem" Jeżeli Duch św nie ożywi Słowa Bożego pozostaje ono martwe. Dzięki pracy Ducha św krew Chrystusa jest dla nas przystępna. Sama krew ma w sobie Ducha i życie. - "siła niezniszczalnego życia poprzez świadectwo Ducha" Hebr 7,16n  24n, 28 i 9,12 i 10,14  

b/ krew Chrystusa posiada swoją moc przez Ducha św. co oznacza, że Duch  św. objawia swoją moc i dzieła wśród ludzi tylko przez krew Chrystusa. Przelanie krwi Chrystusa jest poprzedzone wylaniem Duch św. 

c/ działanie krwi Chrystusa i Ducha św. są nierozdzielnie połączone Jn 6,54.63 Ef 2,13.18 Hebr 10,29 Ap Jn 5,6

Wiara w odkupieńczą moc krwi i osobowość Ducha św. jest konieczna. 

Ad.2)

Krew doświadcza pełnej mocy przez Ducha św. Hebr 13,20 Z kolei Duch św. osiąga swoją pełną moc w nas przez Jego krew. Hebr 9,14 Serce wierzącego zostaje oczyszczone przez krew Chrystusa i zostaje wypełnione Duchem św., który przynosi wiarę, moc, modlitwę, nadzieję, pragnienie i poświęcenie 

Krew Chrystusa w odniesieniu do ewangelizacji - jej znaczenie na polu misyjnym

Praca misyjna to praca wiary. "zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego plemienia" Ap Jn 5,9 

Tylko prawdziwa miłość do Chrystusa i Jego dzieło w nas sprawia, że składamy duchowe ofiary. Ci, którzy służą Panu zmierzają się w wierze i odwadze z trudnościami na polu misyjnym. 

Krew daje nam odwagę w wierze  "pewność, że wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa" Hebr 10,19 Wtedy jesteśmy gotowi umrzeć dla Ewangelii. Im bardziej trwamy w Chrystusie i Jego mocy tym bardziej uświadamiamy sobie, że bez krwi Chrystusa nie ma dzieła odkupienia i nikt nie może przyjść do Boga

II Znaczenie i ważność krwi  - Kol 1,20 "przez Niego znów pojednać  wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża" 

Krzyż ma jedynie dlatego wartość, że na nim została przelana krew Chrystusa. Przez Jego krew krzyż okazuje swoją moc i rezultaty zwycięstwa nad diabłem, światem i grzechem. Dzięki przelanej krwi mamy społeczność z Nim i stajemy się podobni do Niego w dziele uświęcenia. Zmiana nie tylko na zewnątrz, ale wewnętrzna zmiana - umieranie dla samego siebie Łk 9,23, aby Chrystus był w nas w pełni ukształtowany Gal 4,19

Pan Jezus wpierw zwyciężył moc grzechu zanim usunął winę grzechu Hebr 5,8n "nauczył się posłuszeństwa przez to co wycierpiał, a gdy wszystko wykonał stał się sprawcą zbawienia, dla wszystkich, którzy Go słuchają" Krew jest żywą i duchową mocą. Krew to samopoświęcenie, ponieważ zapominamy o swoim ja - odbicie ukrzyżowanego Chrystusa 

Przelana krew na krzyżu ma moc zniszczyć skutki grzechu, usunąć poczucie winy i odnowić relację z Bogiem. Przez cierpienie pokonuje moc grzechu Gal 3,13 2,20.24 i 4,14 Rz 6,6.11

Właściwe spojrzenie na Chrystusa i zwycięską miłość. 

KALWARIA 

1 Kor 2,2n znać tylko Chrystusa - ważność Jego ukrzyżowania

Dlaczego śmierć Chrystusa jest tak ważna i jest jedyną odpowiedzią dla współczesnego świata?

1. Adam i Ewa - stan niewinności - radowali się ze społeczności z Bogiem W momencie popełnienia grzechu społeczność z Bogiem zerwana, Gdzie jesteś? Gen 3,9

Ps 51,7 Dawid uznaje, że narodził się w grzechu  

Rz 3,9-20 wszyscy winni przed Bogiem, nie ma sprawiedliwego

Iz 64,6 nasza sprawiedliwość jak szata splugawiona Iz 6,5 nieczysty 

2 Kor 4,4 bóg tego świata zaślepił umysły niewierzącym

Jn 6,44 nikt nie przychodzi do Chrystusa jeśli Ojciec nie pociągnie - tylko przez Kalwarię

Co Bóg uczynił dla nas w ukrzyżowaniu Chrystusa na Kalwarii?

1. Kalwaria to miejsce przyjaźni Rz 5,20 Zanim Bóg nas pojednał byliśmy wrogami 2 Kor 5,20 Pojednanie z Bogiem Mt 11,28 mamy być ambasadorami

2. Kalwaria to miejsce oczyszczenia Hebr 9,14 W ST krew 279 x , w NT ok 100x 1 Jn 1,7 krew oczyszcza 

3. Kalwaria to miejsce egzekucji - potępienia Mt 27,46 Gal 3,13 Rz 8,3 Chrystus odkupił nas od przekleństwa zakonu

4. Kalwaria to miejsce targowe - z powodu grzechu jesteśmy niewolnikami, Jezus odkupił nas DzAp 20,28

5. Kalwaria to miejsce bitwy, pole bitwy - tutaj śmierć i zwycięstwo 1 Kor 15,57n

6. Kalwaria to koniec niewoli - otwarte więzienie - Wesley " moje kajdany odpadły " Ps 116,16 "Ty rozerwałeś moje kajdany" Dz 16, 25-40

Dygresja do hymnu Weslaya "And Can It Be That I Should Gain?" - „A czy to możliwe, że powinienem zyskać?” to chrześcijański hymn napisany przez Charlesa Wesleya w 1738 roku na pamiątke jego nawrócenia, które uważał za 21 maja tego roku. Hymn celebruje osobiste zbawienie przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa i jest jednym z najpopularniejszych hymnów metodystów.

I czy to możliwe, że powinienem zyskać?
Zainteresowanie krwią Zbawiciela?
Umarł za mnie, który spowodował Swój ból —
Dla mnie, kogo Go ścigał na śmierć?
Niesamowita miłość! Jak to możliwe,
Abyś Ty, mój Boże, umarł za mnie?

Niesamowita miłość! Jak to możliwe,
Abyś Ty, mój Boże, umarł za mnie?

„To tajemnica wszystkiego: Nieśmiertelny umiera:
Kto może zbadać Jego dziwny projekt?
Na próżno pierworodny serafin próbuje
Aby zabrzmieć w boską głębię miłości.
To wszystko miłosierdzie! Niech ziemia uwielbia,
Niech anielskie umysły nie pytają więcej.

On zostawił tron ​​swego Ojca powyżej:
Tak wolna, tak nieskończona Jego łaska —
Opróżnił się ze wszystkiego oprócz miłości,
I wykrwawił się za bezradną rasę Adama:
To wszystko miłosierdzie, niezmierzona i wolna,
o mój Boże, odnalazła mnie!
Długo mój uwięziony duch leżał,
Szybko związany w grzechu i naturze nocy;
Twoje oko rozproszyło szybki promień —
Obudziłem się, loch rozświetłił sie światłem;
Moje łańcuchy odpadły, moje serce było wolne,
Wstałem, wyszedłem i poszedłem za Tobą.
Żadnego potępienia teraz się nie boję;
Jezus i wszystko w Nim jest moje;
Żyję w Nim, moja Żywa Głowa,
I odziani w Boską sprawiedliwość,
Odważnie zbliżam się do wiecznego tronu,
I domagam się korony, przez mojego Chrystusa.

7. Kalwaria to obraz szpitala - z powodu grzechu Iz 53,5 "Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni".

Co Bóg uczynił dla nas na Kalwarii?

a. Wzywa nas osobiście Mt 11,28n - budzi nasze sumienie, abyśmy przyszli do Niego

b. Przyprowadza nas do upamiętania - smutek z powodu grzechu i wiara, by Jemu ufać DzAp 2,37

c. On nas odnawia Tyt 3,5

d.Usprawiedliwia nas -  Gal 4,4 Rz 5,1n

e. Zaadoptował nas - Gal 4,6 Rz 8,15-17

f. Zakończenie panowania grzechu Rz 6 - 8

g. Przyłącza nas do Chrystusa Jn 15,1-7

Ważność Wieczerzy Pańskiej Mt 26,26-30 Mk 14,22_26 Łk 22,8-20 i 1 Kor 11,23-32

Wypełnienie Paschy - Lev 16 i 1Kor 5,7

Różne nazwy Wieczerzy Pańskiej: 1Kor 11,20

- stół Pański - 1 Kor 10,21

- Łamanie chleba - DzAp 2,42 i 20,7

- komunia - 1Kor 10,16

- zostało nakazane - 1 Kor 11,23

- codzienna praktyka apostolska - DzAp 2 , praktyka apostolska w dniu Pańskim - DzAp 20,7

Co reprezentuje Wieczerza Pańska?

- Unikalną osobę - 1 Kor 11,24n

- ciało Chrystusa i Jego cierpienie - służba wstawiennicza - Hebr 4 i 5 - doskonały arcykapłan

- ogłaszamy śmierć ciała Chrystusa 1 Kor 11,26 i Gal 3,13

- obchodzimy zwycięstwo 1Kor 15,4

- należymy do jednego ciała z całego świata 1 Kor 10,16n

- zwiastujemy II przyjście Chrystusa 1 Kor 11,26

- to akt dziękczynienia z powodu osobistego zbawienia - duchowa i umacniająca pamiątka

 - to ustawiczne przypominanie jak cenny jest Chrystus

- to zjednoczenie z Bogiem - dawanie i otrzymywanie: Chrystus ofiarował swoje życie i my także dajemy swoje życie

- czas kiedy badamy samych siebie - prawdziwy stan przed Bogiem - czcimy Go, poddajemy się Jemu, oczekujemy, że spotkamy się z Nim, wyczekujemy II przyjścia Chrystusa. Nasze życie jak życie Chrystusa - wtedy mamy troskę o innych

Chrystus jak doskonała ofiara zniósł starotestamentowy system składania ofiar. A skoro nie ma już ofiar nie ma też ołtarza. Wszystko wypełniło się w Nim.

Zgodnie z nauczaniem ST ołtarz jest miejscem składania ofiar, poświęcenia i społeczności z Bogiem. Ołtarzem jest krzyż Ap Jn 8,3.5. Ołtarz został uświęcony przez krew. Lev 8,15 , po 7 dniach złożenie ofiary pojednania. Poświęcony ołtarz był w stanie uświęcić wszystko co na nim zostało ofiarowane - Mt 23,19 Ołtarz jest typem Chrystusa - doskonała ofiara pojednania 2 Kor 13,4 Hebr 10,19-22  Ołtarz uświęcony przez krew uświęca również dary. Ofiary były uświęcone przez poświęcony ołtarz Rz 12,1 2 Kor 10,5

Uświęcone życie - w jaki sposób:

- ucho - słuchaj uważnie

- usta i wargi - mówienie wg Bożej woli

- ręce - siła do pracy i służby

- stopy - chodzenie i wybór właściwych dróg życiowych

- wola - zarządza sercem, kontroluje naszą osobowość

WIARA W KREW - Rz 3,25

Największe objawienie mądrości, mocy i miłości Bożej jest widoczne we krwi Chrystusa.

1. Wiara przez którą stajemy się uczestnikami krwi. Co jest potrzebne, by mieć taką wiarę?

a. duchowe poznanie Słowa Bożego 1 Jn 2,27 1 Kor 2,12 Żeby doświadczyć mocy krwi w swoim życiu należy poddać się nauczaniu Słowa przez Ducha św

b. rzeczywiste działanie wiary, aby otrzymać błogosławieństwo krwi w dziele odkupienia przez oczyszczenie i uświęcenie

c. społeczność z Chrystusem przez krew wtedy wiara jest ćwiczona i ulega wzmocnieniu Tyt 3,14

 

2. Krew przez którą wiara objawia swoją moc, aby radować się błogosławieństwami, które są dostępne dzięki krwi Chrystusa

a. wszystko jest możliwe dzięki mocy krwi: pojednanie - Niebo jest otwarte, zwycięstwa w bitwach

b. wiara w moc Jego krwi musi być pewna i ugruntowana

c. codzienne i natychmiastowe odwoływanie się do Jego krwi w każdej dziedzinie życia i w niespodziewanych sytuacjach w pracy, domu i relacjach z innymi ludźmi umacniają naszą wiarę Tyt 1,22 Kol 1,29 Hebr 10,29 2 P 2,1

 

KREW BARANKA - Ap Jn 7,14

Dlaczego krew Baranka jest taka cenna? Pan Jezus doskonały człowiek i Bóg, doskonałe posłuszeństwo

1. Baranek zabity jako ofiara doskonała, łagodna i cierpliwa

2.Jesteśmy nabyci przez Jego krew Ap Jn 5,9

3. Jesteśmy obmyci Jego krwią Ap Jn 1,5n

a. Chrystus oczyścił nas swoją krwią

b. uczynił nas królewskim i kapłańskim ludem

c. ukochał nas

d. należna chwała od nas co Chrystus dla i za nas uczynił

4.  Pokropienie krwią Baranka - 1P1,1n

a. Bóg zwycięzcą i należna Jego chwała

b. udzielona potężna moc, abyśmy odnosiłi zwycięstwo

5.Ważność krwi Chrystusa, która

a. jest niewinna Mt 27,4, cenna 1 P1,19, wystarczająca Hebr 9,13n, ostateczna Hebr 9,24-28 i konieczna  Hebr 9,22n

b. której wartość wynika z:

- mocy odkupieńczej Mt 26,17n składa się:

  • ze skutecznego i doskonałego przebłagania za grzechy - Mt 3,26n ,
  • z usunięcia naszych grzechów - Gal 3,13 Hebr 9,25 i 3,10-13
  • z nabycia Kościoła przez krew Chrystusa DzAp 20,28

-  mocy oczyszczającej 1 Jn 1,7

- mocy przebaczającej grzechy Ef 1,7 Iz 43,25

- mocy przebłagalnej Hebr 12,24

- mocy ochraniającej Ex 12 1 Kor 5,7

- mocy uświęcającej Hebr 9,13n

- mocy prowadzącej do zwycięstwa Ap Jn 12,11, pojednania 2 Kor 5,19, wolności Hebr 2,14, sprawiedliwości 2 Kor 5,21

Podsumowanie:

Jako wierzący potrzebujemy codziennie rozważać jak cenna jest dla nas krew Chrystusa. Potrzebujemy jej w każdej sekundzie i minucie.  Ona daje nie tylko życie, ale siłę do zwycięskiego życia, do którego zostaliśmy powołani. Jego krew jest dostępna przez cały czas, a jej Dostarczycielem jest zamieszkujący w nas Duch Św.

Upośledzenie czynności nerek prowadzi do dializy - jako jedynej z wyboru formy leczenia, którą należy wykonywać regularnie. Człowiek z powodu grzechu jest upośledzony i sam nie może pomóc sobie, by pozbyć się skażenia grzechu. Dlatego Duch Św. angażując krew Chrystusa oczyszcza nas od nieprawości i grzechu.

Ilekroć kusi Cię diabeł przez pożądliwość, grzech czy uzależnienie, a poczucie winy ściąga Cię w dół lub czujesz niepokój lub zagrożenie odwołaj się do Jego krwi. Ona skutecznie chroni.

Diabeł nienawidzi Jego krwi, ponieważ przypomina mu to ostatnią walkę, w której Mesjasz zwyciężył pokonując śmierć i diabła na Golgocie.

Jest wiele pieśni o mocy przelanej krwi Chrystusa. Gdy modlimy się rozpamiętujmy błogosławieństwo krwi Chrystusa. W niej jest ochrona i oczyszczenie.

Autor: Lewis E. Jones (1899)

Czy uwolniłbyś się od ciężaru grzechu?
We krwi jest siła, we krwi siła;
Czy dałbyś złu zwycięstwo?
We krwi jest cudowna siła.

Refren:
Jest moc, moc, cudowna moc
We krwi Baranka;
Jest moc, moc, cudowna moc
W drogocennej krwi Baranka.

2 Czy byłbyś wolny od swojej pasji i pychy?
We krwi jest siła, we krwi siła;
Przyjdź po oczyszczenie do przypływu Kalwarii –
We krwi jest cudowna siła.
3 Czy byłbyś bielszy, tak jaśniejszy niż śnieg?
We krwi jest siła, we krwi siła;
Plamy grzechu gubią się w swoim życiodajnym przepływie –
We krwi jest cudowna moc. [Refren]
4 Czy służyłbyś Jezusowi, twojemu Królowi? We krwi jest siła, we krwi siła; Czy chciałbyś codziennie śpiewać Jego chwałę? We krwi jest cudowna moc. [Refren]

Autor: William Cowper
1 Jest fontanna pełna krwi
Pobrana z żył Immanuela;
A grzesznicy, pogrążeni w tej powodzi,
Pozbądźcie się wszystkich winnych plam:
Zgubić wszystkie plamy winy,
Stracić wszystkie swoje plamy winy;
A grzesznicy, pogrążeni w tej powodzi,
Pozbądź się wszystkich plam winy.

2 Umierający złodziej ucieszył się widząc
Ta fontanna w jego czasach;
I niech ja, choć nikczemny jak on,
Zmyj wszystkie moje grzechy:
Zmyj wszystkie moje grzechy,
Zmyj wszystkie moje grzechy;
I niech ja, choć nikczemny jak on,
Zmyj wszystkie moje grzechy.

3 Drogi umierający Baranku, Twoja cenna krew
Nigdy nie straci swojej mocy,
Aż do całego odkupionego Kościoła Bożego
Bądź zbawiony, aby więcej nie grzeszyć:
Bądź zbawiony, aby więcej nie grzeszyć,
Bądź zbawiony, aby więcej nie grzeszyć;
Aż do całego odkupionego Kościoła Bożego
Bądź zbawiony, aby nie grzeszyć więcej.
4 Odkąd przez wiarę widziałem strumień
Twoje płynące rany zaopatrują,
Odkupienie miłości było moim tematem,
I będzie aż do śmierci:
I będzie aż do śmierci,
I będzie aż do śmierci;
Odkupienie miłości było moim tematem,
I będzie aż do śmierci.

5 Kiedy ten biedny sepleniący, jęczący język
Leży cicho w grobie,
Potem w szlachetniejszej, słodszej piosence
Zaśpiewam Twą moc ku ocaleniu:
Zaśpiewam Twą moc ku zbawieniu,
Zaśpiewam Twą moc ku zbawieniu;
Potem w szlachetniejszej, słodszej piosence
Zaśpiewam Twą moc ku ocaleniu.

Śpiewaj radośnie

 

Autor: E. A. Hoffman (1878)


1 Czy byłeś u Jezusa po oczyszczającą moc?
Czy jesteś obmyty we krwi Baranka?
Czy w pełni ufasz Jego łasce w tej godzinie?
Czy jesteś obmyty we krwi Baranka?

Chór:
Czy jesteś obmyty we krwi,
W oczyszczającej duszę krwi Baranka?
Czy twoje ubrania są nieskazitelne?
Czy są białe jak śnieg?
Czy jesteś obmyty we krwi Baranka?

2 Czy codziennie chodzisz u boku Zbawiciela?
Czy jesteś obmyty we krwi Baranka?
Czy w każdej chwili odpoczywasz w Ukrzyżowanym?
Czy jesteś obmyty krwią Baranka?
3 Kiedy przyjdzie Oblubieniec, czy wasze szaty będą białe?
Czy jesteś obmyty we krwi Baranka?
Czy twoja dusza będzie gotowa na jasne rezydencje,
I zostać obmytym we krwi Baranka? [Refren]

4 Odłóż szaty splamione grzechem,
I daj się obmyć we krwi Baranka;
Jest fontanna płynąca dla duszy nieczystej,
Obmyj się we krwi Baranka! [Refren]